VRH / LITTER "D"  
  
*23.04.2013

 
 narozeno 9 štěňátek (4 x pes + 5 x fena)
 
5 štěňátek je STANDARDNÍCH (3 x pes a 2 x fena)
  1xfena-tři korunky, 1x fena-tři korunky+zálomek, 1x fena-tři korunky+zálomek, 1xpes-zálomek

 žádný DS, bílá barva v rámci standardu, všech pět pejsků má sestouplá varlata
  

  
born 9 puppies (4 x male + 5 x  female)
  5 puppies are STANDARD (3 x male and 2 x female)
 1xfemale-three crowns, 1xfemale-three crowns+kinked tail, 1xfemale-three crowns+kinked tail, 1xmale-kinked tail
 no DS, white color in the standard, all five dogs have descended testicles
 
 

  
 PROGENY   Cita´s pregnancy    CITA & CYNAMON in love "mating/KRYTÍ" 

                 Cita & Cynamon       
 
   foto by Anička Vlčková                                                                                                                                                                

Ch
 
BAWEAN OD KOVÁŘOVSKÉ HŮRKY - CITA
 

 * 24.10.2005
 ČMKU/RR/3956/05/07
 
 výška/height 64 cm
 váha/weight 36 kg
 plnochrupá, nůžkový skus / complete scissors bite
 
 pšeničná barva srsti / wheaten colour
 HD A/A, ED 0/0, OCD neg.
 
 majitel/owner : Kateřina Huboňová
 chovatel/breeder: Marie Háchová "z Adarova dvora"
 
 více o Citě
/more information about Cita

JCh,Ch
CYNAMON CIEPLY DOM 

* 07.01.2009

výška/height 70 cm
váha/weight 44 kg
plnochrupý, nůžkový skus / complete scissors bite

č
erveno-pšeničná barva srsti / red-wheaten colour
HD A/A, ED 0/0, OCD neg.


majitel/owner : Paulina Uryś
chovatel/breeder: Edyta Gwarda-Grusczyńska "
Cieply Dom"

webové stránky / website  

 

Najít toho správného psa pro Citu, pro její poslední vrh, mi zabralo opravdu hodně času. Našla jsem spoustu krásných psů, ale stále ne takové psi, které jsem pro svůj chov hledala. Chtěla jsem zkombinovat pevné zdraví psa a předků (zdravé klouby, bez alergií či jiných nemocí), kvalitní exteriér, především aby pes měl výbornou hlavu, správný front - dobře uloženou lopatku+správnou délku ramene. Dále, aby měl pes zajímavý rodokmen který mám ráda, tedy předky z Afriky, Austrálie nebo Ameriky. V neposlední řadě musel mít pes vynikající přátelskou, nebojácnou povahu a samozřejmě se mi musel líbit typově, být elegantní s dobrý formátem! Mít pěknou barvu bez černé srsti a černé masky - to už ovšem byla drobnost. Jak sami čtete, nebylo toho málo co jsem požadovala a byla to téměř posedlost...zdálo se mi absolutně nemožné, takového psa najít.

PODAŘILO SE !! našla jsem Cynamona, který všechny tyto moje požadavky splňoval. Své oko jsem u tohoto psa musela přimhouřit jen nad jeho výškou 70 cm a nad lehce spáditou záďí. Cita mi dala 19 potomků ze dvou vrhů a u všech psů je výška v rozmezí standardu. Sourozenci Cynamona a jeho předkové, jakož to i City předkové, nemají s výškou problémy. Fakt, že je Cynamon o 1 cm vyšší než říká standard (výška u psa 63-69 cm s tolerancí 1 cm) s radostí přehlédnu :o)

Na začátku října 2012 jsem oslovila majitelku Cynamona - Paulinu Uryś / PL. Seznámila jsem ji s mým chovatelským plánem, použít Cynamona na poslední vrh mojí City. Tento vrh je pro mě opravdu speciální, neboť je to pro mě poslední možnost využít toho, nechat si po Citě štěňátko.

Velké díky patří Paulině, která mi umožnila použít tohoto skvělého psa v mém chovu ! 

To find the right dog for Cita, for her last litter, it took me a lot of time. I have found a lot of beautiful dogs, but still not a dog that I was looking for my breeding. I wanted to combine a solid dog's health and ancestors (healthy joints, no allergies or other diseases), quality exterior, especially the dog having an excellent head, correct front - well laid shoulder blade + correct arm length. Furthermore, dog should have had an interesting pedigree that I would love, that is, ancestors from Africa, Australia or America. Finally the dog should have had  an excellent friendly, fearless nature and of course I had to like his type, to be elegant with good format! To have a nice color without black coat and black mask - but that was just a minor thing. As you read yourselves, it was not what I called a few requirements and it was almost an obsession ... it seemed absolutely impossible to find such a dog.


BUT I MANAGED TO! I found Cynamon who met all my requirements. I had to close my eyes only on his height of 70 cm and on his slightly sloping rear. Cita gave me 19 offspring from two litters and all dogs within the standard height. Siblings of Cynamon and his ancestors, and even Cita´s  ancestors, have no problems with the height. The fact that the Cynamon is about 1 cm higher than the standard says (height 63-69 cm for a dog with a tolerance of 1 cm) I would be pleased to overlook :o)

At the beginning of October 2012, I contacted the owner of Cynamon - Pauline Uryś / PL. I informed her with my breeding plan to use Cynamon for the last litter of my Cita. This litter is really special for me, because for me it's the last opportunity to keep the puppy after Cita.

A big thanks to Paulina, who allowed me to use this wonderful dog in my breeding!

                 
    
  foto by Anička Vlčková                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   CITA a CYNAMON

Cynamon pochází z vrhu C chovatelské stanice CIEPLY DOM v Polsku. Je z vrhu pěti štěňat (2 pejsci+3 fenky) - jedno štěně nestandard (tři korunky na ridge), ostatní standardní. Cynamon je pes v horní hranici výšky, vyvážený a elegantní. Má velmi krásnou hlavu s tmavým okem. Je výborně úhlený jak vpředu tak vzadu a má velmi dobrý hrudník. Vzhledem k tomu, že má sourozence s hnědým nosem, může být Cynamon skrytým nositelem genu pro hnědý nos. To ale zjistí přesně až budoucnost. Předností City je skvělá topline (horní linie), kterou předává svým potomkům a krásný dlouhý formát. Tito psi spolu tvoří krásný pár a výborně se doplňují. Oba mají krásné rovné nohy s kočičími tlapkami, jsou velmi elegantní a u obou psů si velmi cením jejich silných kostí. Cita a Cynamon neměli nikdy žádné zdravotní problémy a taktéž netrpí žádnou alergií. Oba jsou skvělý rodinný psi, přátelský k ostatním zvířatům, lidem i dětem !   


Když jsem oslovila Paulinu se zájmem použít Cynamona v mém chovu, napsala mi velmi krásný příhěh. Ráda se o něj s vámi podělím .....psáno slovy Pauliny :
Co vám mohu říct o Cynamonovi? Chovatelskou stanici, kde jsem si nakonec Cynamona koupila, jsem hledala téměř tři roky. Měla jsem fenku RR, která byla velmi agresivní, takže jsem chtěla vyrovnané štěňátko. Navštívila jsem několik chovatelských stanic, ale nenašla jsem to, co jsem hledala. A potom jsem se seznámila s  Juzií na výstavě psů a zamilovala jsem se. Byla klidná, kontrolovaná a stále upírala pozornost na majitele, velmi elegantní s překrásnou hlavou a krásnýma tmavýma očima. Rozhodla jsem se navštívit chovatelskou stanici, ze které Juzia pocházela - Folwark Zwierzęcy. Poznala jsem Juziiny rodiče Kwetu‘s Zizi Mafungabusi a Jupiter of Parnassus. Byl jsem zcela uchvácena. Poznala jsem také Juziiny bratry a sestry: Jun Juzi (interšampion), Jula Juzi (junior šampion PL), Jamila Juzi (junior šampion PL) a Jumatatu Juzi (hnědonosý interšampion) a Joszko Juzi (junior šampion pl, šampion pl ) - všichni z nich byli úžasní! Jumatatu je jedním z nejkrásnějších hnědonosých psů, co jsem kdy viděla! Všichni psi , kteří z této chovatelské stanice pocházejí, jsou charakterizováni skvělou povahou a výborným zdravím. Poté jsem jela k Edytě (majitelka Juzia) na 3-denní prodloužený víkend, abych Juziu lépe poznala. A ona zcela vyhrála mé srdce. Zatím si stále myslím, že to byla ta nejlepší volba. Edyta letěla do Švédska navštívit Copyho (otec Cynamona) - všichni lidé mi stále opakpovali, že to je "jeden z milionu" - nejlepší pohyb, nejpřátelštější, nádherné hlavy - skutečný svůdce. Po dlouhém čekání se narodilo 5 štěňátek hnědonosá fenka Corba, dvě fenky s černým nosem Caffe a Champain a dva pejsci Cynamon a Carmel - Carmel má nesprávný skus a tři koruny na ridge. Cynamonovi sourozenci vyrůstají s dětmi - jsou vyrovnané povahy a přátelští. Prakticky všech pět psů má stejnou hlavu :o) Cynamon je nejvyšší - fenky mají kolem 65-66cm, Carmel má 67 cm.

   CITA and CYNAMON

 Cynamon comes from C litter of CIEPLY DOM kennel in Poland. It is a the litter of five puppies (2 males +3 females) - one puppy non-standard (three crowns on the ridge), others standard. Cynamon is a dog in the ceiling height, balanced and elegant. He has a very beautiful head with dark eyes. It is well angulated both front and rear and has a very good chest. Since he has a sibling with brown nose Cynamon may be a latent carrier of the gene for brown nose. But this will be answered in the future. The advantage of  Cita is a great topline, which she transmits to her descendants and a nice long format. These dogs together form a beautiful pair and perfectly complement each other. Both have beautiful straight legs with cat paws, they are very elegant and both dogs I very much appreciate for their strong bones. Cita and Cynamon have never had any health problems and also do not suffer from any allergies. Both are great family dogs, friendly to other animals, people and children!

When I reached to Paulina with my interest to use Cynamon in my breeding, she wrote me a very beautiful story. I would like to share with you …… in Paulina´s words: What can I tell you about Cynamon? I was looking for the kennel to buy Cynamon for almost 3 years. I’ve had a RR female and she was very aggressive so I wanted a balanced puppy. I visited a few kennels, but I didn't find what I was looking for. And then I met Juzia at a dog show and I fell in love. She was calm, controlled and staring at the owners, very elegant with wonderful head and beautiful dark eyes. I decided to visited kennel that Juzia comes from - Folwark Zwierzęcy. I met Juzia's parents - Kwetu's Zizi Mafungabusi and Jupiter of Parnassus. I was very impressed. I also met Juzia's brothers and sisters: Jun Juzi (interchampion), Jula Juzi (junior champion of PL), Jamila Juzi (junior champion of PL) and Jumatatu Juzi (livernose interchampion) and Joszko Juzi (junior champion of pl, champion of pl)  - all of them were amazing! Jumatatu is one of the most beautiful livernose boys I have ever met!. All dogs came from the kennel were characterized by a wonderful nature and excellent health. Then I went to Edyta (Juzia´s owner) for a 3 days weekend to get to know Juzia better. She won my heart. So far, I think it was the best choice. Edyta flew to Sweden to visit Copy (Cynamon´s father) – all people were still telling me that he was "one of a million" – best mover, most friendly, wonderful head – real seducer. After a long waiting 5 puppies were born - female livernose Corba, two girls black nose Caffe and Champain and two boys Cynamon and Carmel - Carmel has incorrect bites and three crowns in ridge. Cynamon's siblings grow up with children - are balanced and friendly  Practically all five have the same head :o) Cynamon is the highest - Girls are aroung 65-66 cm, Carmel is 67 cm.
 


                                                                                                                                                                             
    
                                                                                                           foto by Milada Krchňavá                                                                                                                                                                                                                                                               
 

       Cita povaha   
Cita je temperamentní, veselá fenka, která musí být všude, kde se něco děje. Její povaha je výborná - nikdy není ve stresu, nebojí se střelby, petard, mezi lidmi i ostatními psy se chová klidně. Skvěle hlídá svůj domov! Nemá ráda výstavy, z toho důvodu ji na výstavy už nehlásíme. Pokud se ale nějaké výstavy zúčastníme, vždy s pěkným posudkem a umístěním. Cita je velmi přátelská fenka, s neuvěřitelnou trpělivostí k dětem, starým lidem a ke zlobivým štěňátkům. I přesto, že umí dost povelů v poslušnosti, nemá ráda cvičení a příkazy, celkově disciplína ji dělá problémy :o) Je to taková pravá "afričanka", ráda řeší věci sama a miluje volnost. Má skvělé zdraví, nikdy nebyla nemocná, nikdy neměla žádnou alergii či jakýkoliv projev dermatologických problémů. I na svůj věk-sedmi let mladé dámy, je ve výborné kondici, stále připravená k akci! Miluje řádění ve vodě, písku, bahně, zkrátka před ničím se nezastavit. I tento fakt vedl k mému rozhodnutí, aby měla ještě jednou štěňátka. Cita je skvělá matka a má silně zachovalé přírodní instinkty. Ridgebaci od City jsou exterierově velmi vyrovnanými a kvalitními psi. Především jsou to ale skvělý rodinný společníci!

Cynamon povaha
Dle slov jeho majitelky Pauliny je Cynamon velmi milý a přátelský pes. Rád se mazlí. Při venčení nepotřebuje vodítko, chodí na volno a je velmi poslušný. I přesto, že Cynamon nevyrůstal s dětmi, chová se k nim naprosto perfektně. Žije v harmonii s kočkami, psy a koňmi. Je to bezproblémový, nekonfliktní pes a majitelce dělá jen radost !  

      Cita character
Cita is a lively happy female, who wants to be everywhere when something is happening. Her character is excellent, she is never stressed, she is not afraid of gun shots, fire works and between other dogs and people she is calm. She is a great watchdog! She does not like to go on shows, so for that reason we do not enter her any longer. But when we do enter her she is always placed with nice judgement and placement. Cita is a very friendly female, with incredible patience for children, old people and naughty puppies. Despite the fact that she can follow a lot of commands in obedience, she does not like practicing and orders, overall the discipline is a problem for her: o) She is such a real "African woman", she loves to solve things herself and loves freedom. She has a great health, has never been sick, never had any allergies or any manifestation of dermatological problems. Even at her age-seven years of a young lady, she is in excellent condition, always ready for action! She loves to spree in water, sand, mud, shortly not to stop before anything. Even this fact led to my decision to have her puppies once again. Cita is a wonderful mother and has strongly maintained natural instincts. Ridgebacks from Cita have very balanced and quality exterior. Above all they are great family companions!

Cynamon character
 In the words of his owner Paulina, Cynamon is a very sweet and friendly dog. He likes to cuddle. He does not need to be on a leash when walking and is very obedient. Even though Cynamon has not grown up with children, he treats them perfectly. He lives in harmony with cats, dogs and horses. He is a non-conflicted, easygoing dog and he makes his owner very happy !

 

 

rodokmen štěňat / pedigree puppies
CITA & CYNAMON


Champion of Poland
Junior Champ.of Poland

Cynamon Cieply Dom "Cynamon"
Poland

*07.01.2009
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite
70 cm, 44 kg

FOTO

web
 

Interchampion
Champion of Poland, Lithuania, Montenegro, Romania, Bulgaria, Macedonia, Balcan
JuniorCh of Poland

Juzia Juzi Folwark Zwierzecy "Juzia"
*30.03.2005
Poland
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

66cm, 38 kg

FOTO
web
Interchampion
Champion of Poland,Russia, Moldova, Bosnia, Herzegovina

Moldova Winner 2006
Polish Winner Poznan 2005
Youth Polish Winner Poznan 2004
JuniorCh.of Poland

Jupiter of Parnassus 
*27.10.2003
export USA
to Poland
HD A/A,ED 0/0, OCD neg.
FOTO
web
MBIS, Champion
Kwetu Mahubbah´s Fair Play, ROM
*21.12.1999
USA
FOTO
Champion
Penelope´s Echo of Parnassus
*04.08.1996
USA
HD A, ED 0
FOTO
info

Champion of Poland
Junior Champion of Poland
Kwetu´s Zizi Mafungabusi
*10.07.1999 - +
export USA
to Poland
HD A/A
FOTO
web
AM Champion, ROM
Kwetu´s Boomerang "Boomer"
*14.05.1995
USA
HD A, ED 0
FOTO
info
Daraja Zuzia
*14.07.1994
USA


Corleo´s Copyright
*21.05.2000-02.03.2010
Sweden

HD A/A,ED 0/0
complete scissor bite
69,5 cm, 45 kg

FOTO
web
 

NO UCH
Copper Queen´s Aretos By Xoxa 
*24.07.1997
Denmark
HD A/A
 
SE UCH DK UCH
Kwetu´s Xoxa in Denmark
*05.02.1992
export USA
to Denmark
HD A/A
FOTO

Rakiara´s Taittinger Queen
*12.10.1994

export USA
to
FOTO
 
SE UCH
Corleo´s Copycat "Cattis"
*15.02.1996
Sweden

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web
SE UCH NO UCH
Corleo´s Zankomo "Cope"
*29.03.1992
Sweden

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web
Interchampion
NORD UCH

Corleo´s Mosi-Oa-Tunya
*27.03.1993
Sweden

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web

BOB
Champ.PL
2xBest female
3xr.CAC
2x Regional winner

Bawean od Kovářovské hůrky "Cita"
Czech Republic
*24.10.2005
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

64 cm, 35 kg

FOTO

web
 

International Champ.
Champ.CZ
Champ.BG
Grand Champ.BG
Champ.RO
Champ.H
Clubchamp.CZ ČKRR
JuniorCh.CZ

Lihuntra Amabhele "Miš"
*23.09.2002
export South Africa
to Czech Republic
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

65cm

FOTO

Lionhill ILanga of Lihuntra -
KUSA
South Africa
HD-0/0
FOTO
Lionhill Animato of Castershire - KUSA
South Africa
Champ.
Lionhill Legabile of Auteuil
- KUSA
South Africa
HD-0/0
 
Lanestil Gracie of Lihuntra - KUSA
South Africa
HD-0/0
FOTO
Drossellied Drambuie of Pleasantview - KUSA
South Africa
HD-0/0
Danest Linda - KUSA
South Africa
HD-0/0
r.CAC 2x
CAJC
Oblastní vítěz
Vítěz třídy
BZ I.c.
LZ I.c.

CASSINGA
Al Kham-Sa "Kačenka"
Czech Republic
*18.05.2000
HD A/A
complete scissor bite
63cm
FOTO
web
 

Aldachír Pacifik
Czech Republic
HD-0/0
complete scissor bite
68,5-71,5cm

FOTO
 

Ch.ČSFR
res.CACIB
Klubový vítěz
Národní vítěz
Krajský vítěz
CAC

AFFIRMED Rapotamo CS
Czech Republic
HD A/A
complete scissor bite
FOTO


Slov.champion
2x CACIB
BOB
Klubový vítěz
CAC
Oblastní vítěz

AFRA z Africké Savany
Czech Republic
HD A/A
complete scissor bite
FOTO

ACCRA Al Kham-sa
Czech Republic
*16.10.1995
HD-0/0
complete scissor bite
63cm

FOTO

R.CACIB
R.CAC

The Thembisa Obala
Netherlands
HD-B
complete scissor bite
FOTO
Český champ.
2xCACIB
3xBOB
Stř.ev.vítěz
Vítěz Brna
2xKlub.vítěz

DAHOMÉ Rapotamo CS
Czech Republic
HD-0/0
complete scissor bite
63cm

FOTO 

CHOV je o spoustě aspektů, o tom, jak vyprodukovat co nejkrásnější Ridgebacky, které se přiblíží "ideálnímu" psu, kteří budou zdraví a kteří boudou mít vyrovnanou povahu! Součástí toho všeho je potřeba i trochu štěstí. Každý, kdo se věnuje chovu má své cíle, plány a snění. Zrovna tak i naše chovatelská stanice má své představy a sní o tom, jaká štěňátka se narodí. Od spojení City a Cynamona, si velmi přeji to nejdůležitější a sice zdravá štěňátka! Mám velmi pozitivní naděje z tohoto vrhu a těším se! Moje představy a očekávání jsou Ridgebaci výborné povahy, elegantní, silných kostí, se správnou výškou a pěknou barvou srsti. Doufám, že se vše povede a naše očekávání se opět splní. Velmi se těšíme .......   

BREEDING has a lot of aspects. It's about how to produce the most beautiful Ridgebacks who will come close to an "ideal" dog, who will be healthy and who will have a balanced character! It includes a little bit of luck with that. Every breeder has their own plans, dreams and destination. So even our kennel has it's own ideas and dreams what kind of puppies will be born. I wish the most important from the union of Cita and Cynamon and that are healthy puppies! I have a very positive hope of this litter and I am so excited! My perceptions and expectations are Ridgebacks of excellent character, elegant, strong bones, with the correct height and a nice red-wheaten coat. I hope all our expectations and will again meet! We are very excited .....

Doufám a pevně věřím, že si Cita a Cynamon "sednou" a dají nám zdravá a překrásná štěňátka !

V případě zájmu o štěňátko Ridgebacka z tohoto spojení, či o jakoukoliv informaci k oběma psům, mě prosím neváhejte kontaktovat na
emailu
le.katerina@seznam.cz nebo na tel.+420 604 224 976. V případě vašeho zájmu Vám velmi ráda poskytnu informace o tomto plemeni,
výchově a soužití s ním. Také osobní návštěvu, abyste viděli Citu na vlastní oči, velmi rádi uvítáme ......

***

  I hope and believe that Cita and Cynamon will "fit" together and they will give us healthy and beautiful puppies !

In a case of your interest for Ridgeback puppy from this mating or if you would like to request some additional information about any of
those dogs, don't be afraid to contact me via. email le.katerina@seznam.cz. If you would be interested I would be happy to give you some more
information about this breed, training and common life with them. You will be also very welcome to visit us so you can see Cita in person.....


 

Další fotografie / Next photo
Cieply Dom CYNAMON