VRH / LITTER "E"  
   
*21.01.2014

  
  narozeno 9 štěňátek (6/3) - 1 standardní pejsek s hnědým nosem narozen mrtvý/udušený
zůstalo 8 štěňátek  - 5x pejsek (dva s hnědým nosem) + 3x fenka
   7 štěňátek je STANDARDNÍCH (4/3), jeden hnědonosý pejsek je nestandardní -  tři korunky na ridge

  ve vrhu není dermoid sinus ani zálomek, bílá barva ve vrhu minimálně

9 puppies born (6/3) - 1 show quality livernose male born dead/suffocation
   remained 8 puppies - 5x male (2 livernose) + 3x female
  7 puppies are SHOW QUALITY (4/3), one livernose male is pet quality - 3 crowns in ridge
 no dermoid sinus or kink tail in the litter, minimum white


                PROGENY         ELZA´s pregnancy
      Elza & Cynamon in love - Mating / Krytí  


                                        Elza
& Cynamon                                
    
                                                     foto by Anička Vlčková                                                                                                                                                                                           


AFRICAN ELZA BAWEAN´S HOPE - ELZA
 
* 11.02.2009
  
  výška/height 62,5 cm
  váha/weight 33 kg
  plnochrupá, nůžkový skus / complete scissors bite
  
  pšeničná barva srsti / wheaten colour
  HD A/A, ED 0/0, OCD neg.
  
vloha pro hnědý nos / gen for brown nose
  
  
  majitel/owner : Kateřina Huboňová
  chovatel/breeder:
Kateřina Huboňová "Bawean´s Hope"
  
  
více fotografií Elzy / more photos Elza

JCh,Ch
 CYNAMON CIEPLY DOM 
 

* 07.01.2009
 
 výška/height 70 cm
 váha/weight 44 kg
 plnochrupý, nůžkový skus / complete scissors bite
 
 č
erveno-pšeničná barva srsti / red-wheaten colour
 HD A/A, ED 0/0, OCD neg.
 
 
 majitel/owner : Paulina Uryś
 chovatel/breeder: Edyta Gwarda-Grusczyńska "
Cieply Dom"
 
 
webové stránky / website  

 

 
Elza and Cynamon - November 2013
 

  Pro Elzu jsem vybrala psa - Cynamon Cieply Dom, kterého jsem ve svém chovu použila již pro Citu, náš vrh D.  V tuto chvíli (listopad 2013) jsou štěňata od City a Cynamona sedm měsíců stará a mají vše, co jsem od tohoto spojení očekávala a přála si. Všechny jsem osobně zkontrolovala a jsem velmi spokojená! Velmi dobře se vyvíjejí, všichni jsou plnochrupý, mají správný nůžkový skus, na svůj věk ideální výšku, skvělý exteriér, vyrovnanou a přátelskou povahu a žádné zdravotní problémy! Ještě se samozřejmě budou dále vyvíjet, ale mají výborně "odstartováno". A jelikož má pro mě tento vrh velmi vysokou kvalitu po všech stránkách, rozhodla jsem se zkusit štěstí znova a spojit Cynamona také s Elzou. Elza nese gen pro hnědý nos a Cynamonovi rodiče jsou skrytými nositeli genu pro hnědý nos, tedy je možné, že se v tomto vrhu narodí hnědonosá štěňátka. Velmi si to přeji.

I chose Cynamon Cieply Dom for Elza, whom I have used in my breeding before in combination with Cita (our D litter). At this moment (November 2013), Cita and Cynamon puppies are seven months old and they have everything that I have expected and hoped for from the mating. I personally checked all of them and I am very pleased with them! All of them are nicely developing and all have scissor bite and all teeth. For their age they have ideal height, excellent exterior, stable and balanced character and they have no health problems! They will, of course, still be developing but they have “launched off” perfectly. And since this litter is of high quality in all aspects, in my opinion, I decided to take my chances again and use Cynamon with Elza as well. Elza carries the livernose gene and Cynamon’s parents are also carriers of the livernose gene. It is thus possible that there will be livernose puppies in this litter. I truly hope that it will come true.

                 
   
foto by Milada Krchňavá                                                                                                                                                    


   ELZA a CYNAMON

African Elza Bawean´s Hope alias Elza, pochází z mého úspěšného vrhu A. Je to velmi elegantní fena s pěkným tělem, nese gen pro hnědý nos. Její rodokmen je především české, africké a australské linie. Její matka Bawean od Kovářovské hůrky "Cita" je fena kvalitního dlouhého formátu, silných kostí a především úžasné povahy! Otec Elzy - African Bhanu Zulu Hillvalley´s "Bhanu", je hnědonosý pes žijící v Německu. Jsou po něm jen dva exkluzivní vrhy a sice náš vrh A-2009 a vrh J-2010 v ch.s.Tusani/SK. V rodokmenu Elzy jsou zvučné jména slavných a kvalitních psů, jako jsou: Lihuntra Amabhele-import Jižní Afrika, Ozrhode Wild Inspiration-import Austrálie, Kwetu´s Xoxa in Denmark-import USA, Ctoret Beni´s Ridges-import Israel - Odkazy na tyto psi naleznete v rodokmenu níže!    

Cynamon pochází z vrhu C chovatelské stanice CIEPLY DOM v Polsku. Je z vrhu pěti štěňat (2 pejsci+3 fenky) - jedno štěně nestandard (tři korunky na ridge), ostatní standardní. Cynamon je pes v horní hranici výšky, vyvážený a elegantní. Má velmi krásnou hlavu s tmavým okem. Je výborně úhlený jak vpředu tak vzadu. Předností Elzy je její elegance, krásná hlava a velmi hluboký hrudník. Tito psi spolu tvoří velmi pěkný pár a výborně se doplňují. Oba mají krásné rovné nohy s kočičími tlapkami, krásnou hlavu a jsou velmi elegantní. Elza a Cynamon neměli nikdy žádné zdravotní problémy a taktéž netrpí žádnou alergií. Oba jsou skvělý rodinný psi, přátelský k ostatním zvířatům, lidem i dětem 
 
 
 Když jsem poprvé v říjnu 2012 oslovila Paulinu se zájmem použít Cynamona v mém chovu, napsala mi velmi krásný příhěh. Ráda se o něj s vámi podělím .....psáno slovy Pauliny :
Co vám mohu říct o Cynamonovi? Chovatelskou stanici, kde jsem si nakonec Cynamona koupila, jsem hledala téměř tři roky. Měla jsem fenku RR, která byla velmi agresivní, takže jsem chtěla vyrovnané štěňátko. Navštívila jsem několik chovatelských stanic, ale nenašla jsem to, co jsem hledala. A potom jsem se seznámila s  Juzií na výstavě psů a zamilovala jsem se. Byla klidná, kontrolovaná a stále upírala pozornost na majitele, velmi elegantní s překrásnou hlavou a krásnýma tmavýma očima. Rozhodla jsem se navštívit chovatelskou stanici, ze které Juzia pocházela - Folwark Zwierzęcy. Poznala jsem Juziiny rodiče Kwetu‘s Zizi Mafungabusi a Jupiter of Parnassus. Byl jsem zcela uchvácena. Poznala jsem také Juziiny bratry a sestry: Jun Juzi (interšampion), Jula Juzi (junior šampion PL), Jamila Juzi (junior šampion PL) a Jumatatu Juzi (hnědonosý interšampion) a Joszko Juzi (junior šampion pl, šampion pl ) - všichni z nich byli úžasní! Jumatatu je jedním z nejkrásnějších hnědonosých psů, co jsem kdy viděla! Všichni psi , kteří z této chovatelské stanice pocházejí, jsou charakterizováni skvělou povahou a výborným zdravím. Poté jsem jela k Edytě (majitelka Juzia) na 3-denní prodloužený víkend, abych Juziu lépe poznala. A ona zcela vyhrála mé srdce. Zatím si stále myslím, že to byla ta nejlepší volba. Edyta letěla do Švédska navštívit Copyho (otec Cynamona) - všichni lidé mi stále opakpovali, že to je "jeden z milionu" - nejlepší pohyb, nejpřátelštější, nádherné hlavy - skutečný svůdce. Po dlouhém čekání se narodilo 5 štěňátek hnědonosá fenka Corba, dvě fenky s černým nosem Caffe a Champain a dva pejsci Cynamon a Carmel - Carmel má nesprávný skus a tři koruny na ridge. Cynamonovi sourozenci vyrůstají s dětmi - jsou vyrovnané povahy a přátelští. Prakticky všech pět psů má stejnou hlavu :o) Cynamon je nejvyšší - fenky mají kolem 65-66cm, Carmel má 67 cm.


   ELZA and CYNAMON

 African Elza Bawean´s Hope aka Elza comes from my successful A-litter. She is a very elegant bitch with a beautiful body, she carries the gene for brown nose. Her pedigree is mostly of Czech, African and Australian lines. Her mother Bawean od Kovářovské hůrky "Cita" is a female of a long-format of high-quality, strong boned and especially of a wonderful character! Elza's father - African Bhanu Zulu Hillvalley´s "Bhanu is a livernosed dog living in Germany. They are only two exclusive litters after him, including our litter A-2009 and litter J-2010 in kennel Tusani /SK. Elza's pedigree includes many renowned names of famous and quality dogs, such as: Lihuntra Amabhele-import South Africa, Ozrhode Wild Inspiration-import Australia, Kwetu Xoxa in Denmark-import USA, Ctoret Beni's Ridges-import Israel - Links to these dogs can be found in the pedigree below!

Cynamon comes from C litter of CIEPLY DOM kennel in Poland. It is a the litter of five puppies (2 males +3 females) - one puppy non-standard (three crowns on the ridge), others standard. Cynamon is a dog in the ceiling height, balanced and elegant. He has a very beautiful head with dark eyes. It is well angulated both front and rear. Elza’s asset is her elegance, beautiful head and very deep chest. These dogs together form a beautiful pair and perfectly complement each other. Both have beautiful straight legs with cat paws, beautiful head and they are very elegant. Elza and Cynamon have never had any health problems and also do not suffer from any allergies. Both are great family dogs, friendly to other animals, people and children!
 

 
When I reached first time in October 2012 to Paulina with my interest to use Cynamon in my breeding, she wrote me a very beautiful story. I would like to share with you …… in Paulina´s words: What can I tell you about Cynamon? I was looking for the kennel to buy Cynamon for almost 3 years. I’ve had a RR female and she was very aggressive so I wanted a balanced puppy. I visited a few kennels, but I didn't find what I was looking for. And then I met Juzia at a dog show and I fell in love. She was calm, controlled and staring at the owners, very elegant with wonderful head and beautiful dark eyes. I decided to visited kennel that Juzia comes from - Folwark Zwierzęcy. I met Juzia's parents - Kwetu's Zizi Mafungabusi and Jupiter of Parnassus. I was very impressed. I also met Juzia's brothers and sisters: Jun Juzi (interchampion), Jula Juzi (junior champion of PL), Jamila Juzi (junior champion of PL) and Jumatatu Juzi (livernose interchampion) and Joszko Juzi (junior champion of pl, champion of pl)  - all of them were amazing! Jumatatu is one of the most beautiful livernose boys I have ever met!. All dogs came from the kennel were characterized by a wonderful nature and excellent health. Then I went to Edyta (Juzia´s owner) for a 3 days weekend to get to know Juzia better. She won my heart. So far, I think it was the best choice. Edyta flew to Sweden to visit Copy (Cynamon´s father) – all people were still telling me that he was "one of a million" – best mover, most friendly, wonderful head – real seducer. After a long waiting 5 puppies were born - female livernose Corba, two girls black nose Caffe and Champain and two boys Cynamon and Carmel - Carmel has incorrect bites and three crowns in ridge. Cynamon's siblings grow up with children - are balanced and friendly  Practically all five have the same head :o) Cynamon is the highest - Girls are aroung 65-66 cm, Carmel is 67 cm.
 

  
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

Elza povaha

Elza je pro mě můj splněný sen. Je přesně taková, jak jsem si ji představovala, když jsem plánovala můj vrh A. Je to pro mě ideální fenka Ridgebacka. Na povrch vypadá jako křehká fenečka, ale uvnitř je to lvice. Elza miluje svou rodinu nade vše a je vždy připravená za každé situace ji chránit. Je velmi mazlivá a vyžaduje neustále mou pozornost. K cizím lidem je rezervovaná a odtažitá, avšak bez známek strachu. Svůj domov hlídá velmi ostražitě.

Elza je velmi poslušná a vnímavá fenka, nekonfliktní k ostatním fenám a psům. Ráda si ale jako důležitá madam zavrčí :o) Nikdy si na nic nestěžuje....nekňučí za dveřmi když ji nechám například v zimě delší dobu venku, nevadí ji procházka v dešti, nevadí ji ležet na tvrdé zemi, neotvírá si sama dveře a další. Elza je zkrátka Ridgeback, který mi splní vše, co mi na očích vidí a zato ji bezmezně miluji!    

Cynamon povaha

  Cynamona znám osobně velmi dobře. Strávila jsem s ním a jeho majitelkou Paulinou hodně času a to jak na začátku roku 2013 když kryl Citu, tak i nyní. V krátkosti řečeno má skvělou povahu! Je to velmi milý a přátelský pes. Při venčení nepotřebuje vodítko, chodí na volno a je poslušný. I přesto, že Cynamon nevyrůstal s dětmi, chová se k nim naprosto perfektně. Žije v harmonii s kočkami, psy a koňmi. Je to bezproblémový, nekonfliktní pes a majitelce dělá jen radost !

Co jsem za moje návštěvy u Cynamona postřehla je .....
rád se mazlí, má rád pohodlí, velmi rád spí pod peřinou a brzy ráno nerad chodí ven. Když má odejít od feny do druhé místnosti, na protest si lehne, nebo se jde k němu schovat. Má rád párky, dokáže přes den vypít litry a litry vody. K fenám je velký gentleman, ale vše si líbit nenechá. Dokáže se natlačit na místo velké tak pro kočku. Zkrátka, trávit čas s ním, je fajn :o)

 

Elza character

 Elza for me is my dream come true. She is exactly as I imagined her to be when I planned my A litter. She is for me an ideal Ridgeback female. On the surface she looks like a fragile girl, but inside she is a lioness. Elza loves her family above all and is always ready at any situation to protect it. She is very affectionate and always requires my attention. She is restrained and aloof to strangers, but showing no signs of fear. She guards her home very watchfully.

Elza is very obedient and responsive female, non-conflicting with other dogs and bitches. But she likes to growl being a Madam :o) She never complains about anything .... she does not whine behind the door when you leave her for a longer time in the winter outside, she does not mind walking in a rain, she does not mind lying on hard ground, she does not open doors on her own and  many more. Elza is simply a Ridgeback, who meets all my wishes and that is why I love her immensely!

Cynamon character

I know Cynamon personally very well. I have spent a lot of time with him and his owner Paulina, both at the start of 2013 during Cita’s mating and also this time. In short he has an amazing personality! He is a very sweet and friendly dog. He does not need to be on a leash when walking and is obedient. Even though Cynamon has not grown up with children, he treats them perfectly. He lives in harmony with cats, dogs and horses. He is a non-conflicted, easygoing dog and he makes his owner very happy !

What I have noticed during my many visits with Cynamon…he loves to cuddle, he likes comfortable spots, he really likes to sleep under a blanket and he doesn’t like to get up in the morning to go out. When he has to walk away from a bitch into another room, he lays down in protest or hides behind someone. He loves sausages and he is capable of drinking liters and liters of water during the day. He is a pure gentleman when it comes to the bitches, but he doesn’t let them have their way all the time. He quite easily fits into a space just big enough for a cat. Simply, spending time with him is very nice :o)

 

 
                                                                                                                                 
 

rozhodčí napsali o Elze ...

Sue Cameron-Codognotto (AUS):2,5 roku stará červeno-pšeničná fena,výborný typ,elegantní ale dostatečně silná,dostatečně vyvážená s dobrým předhrudím,dobrá hloubka i délka hrudníku, dobře stavěná fena,dobrá kostra a perfektně uzavřené tlapky.Hezká záď,příjemná hlava,barva oka harmonizuje s barvou srsti,v pohybu má dostatečně dlouhý krok a je plynulá.

Monika Tušanová (SK):fenka velmi pěkného fenečího vzhledu,středně silná kostra,velmi pěkný formát,silný dlouhý hrudník,pěkné předhrudí,pěkné úhlení předních končetin,pěkně modelovaná hlava,pěkné oči,správně nasazené a nesené uši,elegantní krk,pěkná horní linie s dobře úhleným zadkem,korektní pohyb.

Stanislava Janická (CZ):
středně silná kostra,typická hlava,pěkný front,hluboký hrudník,pevný hřbet,správně vyplněná záď,pěkný a vydatný pohyb.

Martina Viktorinová (CZ):
elegantní fena,korektní hlava,suchý krk, správná horní i dolní linie,korektní úhlení,výborný pohyb.

 
  the judge wrote about Elza ...

Sue Cameron-Codognotto (AUS):2,5 year old red wheaten bitch,excellent breed type,elegant but strong enough,sufficiently well-balanced with good forechest,good depth and length of the thorax(front),well-built bitch,good bone and perfectly closed feet,beatiful topline,nice head,eye color harmonizes with coat color,the movement has a lon stride and is fluent.


Monika Tušanová (SK):very nice feminine appearance girl,medium strong frame(medium size bone),very nice format,thick long chest,nice forechest,nice angulated forequarters,nicely shaped head,nice eyes,well set and carried ears,elegant neck,nice topline with proper croup,correct movement.

Stanislava Janická (CZ):
medium strong frame(medium size bone),typical head,nice front,deep chest,strong topline,correctly filled out bottom,nice and powerful movement.

Martina Viktorinová (CZ):
elegant female,correct head,dry neck,correct topline and underline,correct angulation,excellent and powerful movement.

 

rodokmen štěňat / pedigree puppies
ELZA & CYNAMON


Champion of Poland
Junior Champ.of Poland

Cynamon Cieply Dom "Cynamon"
Poland

*07.01.2009
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite
70 cm, 44 kg

FOTO

web
 

Interchampion
Champion of Poland, Lithuania, Montenegro, Romania, Bulgaria, Macedonia, Balcan
JuniorCh of Poland

Juzia Juzi Folwark Zwierzecy "Juzia"
*30.03.2005
Poland
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

66cm, 38 kg

FOTO
web
Interchampion
Champion of Poland,Russia, Moldova, Bosnia, Herzegovina

Moldova Winner 2006
Polish Winner Poznan 2005
Youth Polish Winner Poznan 2004
JuniorCh.of Poland

Jupiter of Parnassus 
*27.10.2003
export USA
to Poland
HD A/A,ED 0/0, OCD neg.
FOTO
web
MBIS, Champion
Kwetu Mahubbah´s Fair Play, ROM
*21.12.1999
USA
FOTO
Champion
Penelope´s Echo of Parnassus
*04.08.1996
USA
HD A, ED 0
FOTO
info

Champion of Poland
Junior Champion of Poland
Kwetu´s Zizi Mafungabusi
*10.07.1999 - +
export USA
to Poland
HD A/A
FOTO
web
AM Champion, ROM
Kwetu´s Boomerang "Boomer"
*14.05.1995
USA
HD A, ED 0
FOTO
info
Daraja Zuzia
*14.07.1994
USA


Corleo´s Copyright
*21.05.2000-02.03.2010
Sweden

HD A/A,ED 0/0
complete scissor bite
69,5 cm, 45 kg

FOTO
web
 

NO UCH
Copper Queen´s Aretos By Xoxa 
*24.07.1997
Denmark
HD A/A
 
SE UCH DK UCH
Kwetu´s Xoxa in Denmark
*05.02.1992
export USA
to Denmark
HD A/A
FOTO

Rakiara´s Taittinger Queen
*12.10.1994

export USA
to
FOTO
 
SE UCH
Corleo´s Copycat "Cattis"
*15.02.1996
Sweden

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web
SE UCH NO UCH
Corleo´s Zankomo "Cope"
*29.03.1992
Sweden

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web
Interchampion
NORD UCH

Corleo´s Mosi-Oa-Tunya
*27.03.1993
Sweden

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web


African Elza Bawean´s Hope "Elza"
Czech Republic
*11.02.2009
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
62 cm, 32 kg
complete scissor bite
gen for brown nose
FOTO

web

 

3xBOB
Best male
CACIB
2xres.CACIB
3xCAC
6xVDH CAC
7xres.CAC
5xres.CAC VDH
3xCAJC
Landessieger
Jugendbester

African Bhanu Zulu Hillvalley´s "Bhanu"
Germany
*16.09.2005
HD A/A,ED 1/0,OCD-neg.
complete scissor bite

68 cm, 42 kg
brown nose
FOTO

web

Cheyenne of Ka-Ul-Li´s Ridges "Gianni"
CD
Austria
*28.04.1997
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

70 cm, 42 kg
brown nose
FOTO

 
BISS Dk S Champ.
Kwetu´s Xoxa in Denmark "Xoxa"

imported from USA to Denmark
HD A/A
brown nose
FOTO
International Champ.
Champ.A
Veteran Champ.A
Champ.H
Champ.SK
Champ.SLO
JuniorCh.A
10xCACIB,23xCAC,3xBOB
2001 Club Winner
Best Bitch Club Show 1999
Club Junior Winner 1995

Ctoret Beni´s Ridges "Ctoret"
*03.11.1994 - 14.03.2007
imported from Israel
to Austria
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

64cm, 32 kg

FOTO
web
International Champ.
German Champion (VDH)
VDH European Winner 2004
RRCD Clubwinner West 2004

Ozrhode Wild Inspiration "Diva"
*26.06.2002 - 09.06.2013
imported from Australia to Germany
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

63,5cm, 34 kg

FOTO
web
Multi BISS Aust.Champ.
Ozrhode Dia Jungle Blues "Rusty"
*23.12.1999
Australia

HD A/A,ED 0/0
brown nose
FOTO
web
 
Multi BISS Aust. Grand Champ.
Ozrhode Ari Mystic Gypsy "Gypsy" ET
*14.10.1998
Australia

HD A/A,ED 0/0
FOTO
web
BOB
Champ.PL
2xBest female
3xr.CAC
2x Regional winner

Bawean od Kovářovské hůrky "Cita"
Czech Republic
*24.10.2005
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

64 cm, 35 kg

FOTO

web
 

International Champ.
Champ.CZ
Champ.BG
Grand Champ.BG
Champ.RO
Champ.H
Clubchamp.CZ ČKRR
JuniorCh.CZ

Lihuntra Amabhele "Miš"
*23.09.2002
imported from South Africa
to Czech Republic
HD A/A,ED 0/0,OCD-neg.
complete scissor bite

65cm

FOTO
 

Lionhill ILanga of Lihuntra - KUSA
South Africa
HD-0/0
FOTO

 

Lanestil Gracie of Lihuntra - KUSA
South Africa
HD-0/0
FOTO

r.CAC 2x
CAJC
Oblastní vítěz
Vítěz třídy
BZ I.c.
LZ I.c.

CASSINGA
Al Kham-Sa "Kačenka"
Czech Republic
*18.05.2000
HD A/A
complete scissor bite
64cm
FOTO
web

Aldachír Pacifik
Czech Republic
HD-0/0
68,5-71,5cm

FOTO
ACCRA Al Kham-sa
Czech Republic
*16.10.1995
HD-0/0
63cm

FOTO
  

CHOV je o spoustě aspektů, o tom, jak vyprodukovat co nejkrásnější Ridgebacky, které se přiblíží "ideálnímu" psu, kteří budou zdraví a kteří boudou mít vyrovnanou povahu! Součástí toho všeho je potřeba i trochu štěstí. Každý, kdo se věnuje chovu má své cíle, plány a snění. Zrovna tak i naše chovatelská stanice má své představy a sní o tom, jaká štěňátka se narodí. Od spojení Elzy a Cynamona, si velmi přeji to nejdůležitější a sice zdravá štěňátka! Máme velmi slibné naděje z tohoto vrhu a těšíme se! Naše představy a očekávání jsou Ridgebaci výborné povahy, elegantní, se správným formátem. Doufáme, že se vše povede a naše očekávání se opět splní. Velmi se těšíme .......   

BREEDING has a lot of aspects. It's about how to produce the most beautiful Ridgebacks who will come close to an "ideal" dog, who will be healthy and who will have a balanced character! It includes a little bit of luck with that. Every breeder has their own plans, dreams and destination. So even our kennel has it's own ideas and dreams what kind of puppies will be born. I wish the most important from the union of Elza and Cynamon and that are healthy puppies! We have a very promising hope of this litter and We are so excited! Ours ideas and expectations are Ridgebacks of excellent character, elegant, whit the corret size. We hope all our expectations and will again meet! We are very excited .....

Doufám a pevně věřím, že si Elza a Cynamon "sednou" a dají nám zdravá a překrásná štěňátka !

V případě zájmu o štěňátko Ridgebacka z tohoto spojení, či o jakoukoliv informaci k oběma psům, mě prosím neváhejte kontaktovat na
emailu
le.katerina@seznam.cz nebo na tel.+420 604 224 976. V případě vašeho zájmu Vám velmi ráda poskytnu informace o tomto plemeni,
výchově a soužití s ním. Také osobní návštěvu, abyste viděli naše feny na vlastní oči, velmi rádi uvítáme ......

***

  I hope and believe that Elza and Cynamon will "fit" together and they will give us healthy and beautiful puppies !

In a case of your interest for Ridgeback puppy from this mating or if you would like to request some additional information about any of
those dogs, don't be afraid to contact me via. email le.katerina@seznam.cz. If you would be interested I would be happy to give you some more
information about this breed, training and common life with them. You will be also very welcome to visit us so you can see our Ridgebacks in person.....


 

Další fotografie / Next photo
Cieply Dom CYNAMON